Loading

คลิกเพื่อขยายรูปภาพ (หากต้องการปิดภาพขยาย กดปุ่ม ESC หรือปุ่มกากบาทมุมบนขวาของรูปภาพ)

ระบบจัดการหอพักออนไลน์ : Dormitory Management System (DMS)

Project : ระบบลงจัดการหอพักออนไลน์
Version : 4.0d Updated Patch 4.0d.15.01.18
Keynote : เป็นระบบที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่สถานศึกษา โรงเรียน ที่มีสวัสดิการหอพักให้นักเรียนพัก สามารถเรียกดูข้อมูล ออกใบแจ้งหนี้ หรือใบเสร็จได้โดยตรงจากระบบ มีความแม่นยำ ลดการทำงานของเจ้าหน้าที่ทั้งงานออกใบแจ้งหนี้ และงานการเงิน รวมทั้งหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ที่เข้ามาเรียกใช้ข้อมูล ตามสิทธิ์ที่ตนเองได้รับ นอกจากนี้ยังสามารถแยกฐานข้อมูลออกเป็นแต่ละปีการศึกษาได้ ทำให้ง่ายต่อการจัดการ ทั้งการออกใบเสร็จรับเงิน (กรณีนักศึกษาเก่ายังไม่ได้เคลียร์ยอดเรียกเก็บ) การบันทึกรายการใบแจ้งหนี้ การดูรายงาน พิมพ์รายงานต่างๆ จากระบบ
สถานศึกษาใช้ระบบนี้ :
1. งานหอพัก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ (ปีการศึกษา 2559 – ปัจจุบัน)
Demonstration : Student http://demo.suriyo.net/dms
* Username : 12345678
* Password : demo1234
Demonstration : Admin http://demo.suriyo.net/dms/admin
* Username (Admin) : demo.dms@clubth.com
* Username (การเงิน) : financial.demo@clubth.com
* Username (จนท. บันทึกข้อมูล) : data2.dms@clubth.com
* Username (จนท. จัดห้องพัก) : room.dms@clubth.com
User ทั้งหมด ใช้รหัสเดียวกันด้านล่างนี้
* Password : demo1234

** คุณสมบัติของระบบ **

1. คุณสมบัติสำหรับนักเรียน

 • เข้าใช้งานระบบ โดยใช้ข้อมูล เลขประจำตัวนักเรียน/นักศึกษา และ เลขประจำตัวประชาชน/Passport
 • ตรวจสอบ และพิมพ์ใบแจ้งค่าหนี้ค่าใช้บริการรายเดือน
 • ตรวจสอบยอดชำระ ยอดค้างชำระ
 • ตรวจสอบ และพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน (สำเนา) เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานได้
 • เข้าใช้งานตามปีการศึกษาที่เข้าพักในหอพัก

2. คุณสมบัติสำหรับผู้ดูแลระบบ

 • ข้อมูลนักศึกษา
  • เพิ่มข้อมูลนักศึกษา
  • แก้ไข – ลบ ข้อมูลนักศึกษา
  • นำเข้าข้อมูลนักศึกษาใหม่จากไฟล์ Excel ที่กำหนด
 • ข้อมูลคณะ-สาขาวิชา
  • เพิ่มข้อมูลคณะ สาขาวิชา
  • แก้ไข – ลบ ข้อมูลคณะ สาขาวิชา
  • นำเข้าข้อมูลสาขาวิชาจากไฟล์ Excel ที่กำหนด
 • ห้องพัก
  • เพิ่มข้อมูลห้องพัก
  • กำหนดจำนวนคนเข้าพักสูงสุดในแต่ละห้อง
  • แก้ไข – ลบ ข้อมูลห้องพัก
 • จัดห้องพัก
  • จัดห้องพักให้นักศึกษาแต่ละคนเข้าพัก
  • ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาเข้าพักในแต่ละห้อง
  • แจ้งย้ายนักศึกษาออกจากห้องพัก
  • ฯลฯ
 • ค่าน้ำ-ค่าไฟฟ้า
  • บันทึกข้อมูลการใช้น้ำ-ไฟฟ้า ประจำเดือน ของแต่ละห้อง
  • รายงานห้องที่บันทึกข้อมูลแล้ว
  • มีระบบป้องกัน ในการแก้ไขข้อมูลย้อนหลัง กรณีห้องพักมีการชำระค่าน้ำ-ไฟฟ้า ไปแล้ว
  • สามารถค้นหาข้อมูลจากหมายเลขห้องพัก, เลขที่ใบแจ้งหนี้ หรือ เดือนที่ออกใบแจ้งหนี้
  • ตั้งค่าอัตราค่าน้ำ-ไฟฟ้าแบบขั้นบันได (อัตรามิเตอร์ตามช่วงของหน่วยการใช้งาน)
 • ชำระค่าน้ำ-ค่าไฟฟ้า
  • ระบบชำระค่าน้ำ-ไฟฟ้า ตามใบแจ้งหนี้ที่นักเรียนมาชำระ โดยบันทึกพร้อมเลขที่/เล่มใบเสร็จ (เลขที่ใบเสร็จจะแสดงอัตโนมัติตามการตั้งค่าปัจจุบัน)
  • สามารถระบุลงในใบเสร็จได้ว่า ใครเป็นผู้มาชำระค่าน้ำค่าไฟ (รวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้รับชำระ จะแสดงอัตโนมัติในช่องผู้รับเงิน)
  • ปรับปรุงรายการ กรณีที่ออกบิลแจ้งหนี้เป็นยอด 0 บาท
  • ปรับปรุงรายการ กรณีค้างชำระ และ ปิดยอดประจำปีการศึกษา (ไม่ต้องการออกใบเสร็จในระบบ)
  • ตั้งค่าใบเสร็จรับเงิน เพื่อให้ตรงกับเล่มใบเสร็จที่ทำการออกใบเสร็จ
 • รายงาน
  • นักศึกษาเข้าพักทั้งหมด, แยกรายห้องพัก
  • นักศึกษาแจ้งออก
  • ใบแจ้งหนี้ประจำเดือนทั้งหมด, แยกรายห้อง
  • ใบแจ้งหนี้ค้างชำระ
  • ส่งออกรายงานออกเป็นไฟล์ Excel
  • พิมพ์รายงานออกเป็นไฟล์เอกสาร PDF (เร็วๆ นี้ ในเวอร์ชั่นถัดไป)
 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ สามารถแยกแสดงผลได้ (แสดงเฉพาะนักเรียน, แสดงเฉพาะเจ้าหน้าที่, หรือแสดงทั้งหมด)
 • ตั้งค่าระบบ
  • ตั้งค่าการแสดงผลข้อมูล
  • ตั้งค่ากำหนดวันชำระยอดหนี้ค้างชำระ
  • ตั้งค่าใบเสร็จรับเงิน
  • ตั้งค่าข้อมูลผู้ใช้งานระบบ โดยสามารถกำหนดสิทธิ์การเข้าใช้งานให้ผู้เข้าใช้แต่ละคนได้ กลุ่มของสิทธิ์ มีดังนี้ 1.ผู้ดูแลระบบ, 2.ผู้บริหาร, 3.เจ้าหน้าที่การเงิน, 4.เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล, 5.เจ้าหน้าที่จัดห้องพัก, 6.เจ้าหน้าที่ทั่วไป
  • System Login Logs.
แสดงความคิดเห็น